IBCG | STRATEJİK PLANLAMA DANIŞMANLIĞI
1066
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-1066,ajax_fade,page_not_loaded,,no_animation_on_touch,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

STRATEJİK PLANLAMA DANIŞMANLIĞI

IBCG, Şirketinizin uzun vadeli stratejik planlarının oluşturulmasında ve bu planların kurum içinde dağılmasında tecrübesi ile size yol gösteriyor.

 • Stratejik Planlama Süreci Bilgilendirme Eğitimi ve Ön Analiz
 • Şirket Misyonunun oluşturulması ve Mind Map yöntemi ile Vizyonun belirlenmesi
 • Stratejik Hedef Tablosunun Oluşturulması, temel büyüklüklerin tartışılması
 • Stratejilerin oluşturulması ve strateji haritası üzerinde ifade edilmesi.
 • Stratejilerin test edilmesinde kullanılacak Kilit Performans İndikatörlerinin (KPI) belirlenmesi
 • Balanced Scorecard ve KPI’ların yorumlanması hakkında bilgilendirme
 • Vizyon ve vizyona uzanan yoldaki yıllık temaların belirlenmesi ve tanıtım kampanya dizaynı ve strateji Ağacının oluşturulması
 • Hoshin Kanri Yöntemi ile vizyon ile yıllık hedeflerin ve operasyonel planların (projelerin) ilişkilendirilmesi
 • Stratejik Planın ve lansmanın planlanması
 • Stratejik planın unsurlarının ve projelerin orta kademe yönetim kadrosuna lansmanı
 • Önceliklendirilen projelerin beyaz yakalı çalışanlara lansmanı için projelerin tanıtım kartlarının oluşturulması ve proje lansmanının planlanması
 • Projelerin lansmanı ve Takibi

Stratejik Planlama Nedir?

STRATEJİK PLANLAMA KAVRAMI

Stratejik Planlama bir kurumda görev alan her kademedeki kişinin katılımını  ve kurum yöneticisinin tam desteğini içeren sonuç almaya yönelik çabaların bütününü teşkil eder. Bu anlamda paydaşların ihtiyaç ve beklentileri, paydaşlar ve politika yapıcıların kurumun misyonu, hedefleri ve performans ölçümünün belirlenmesinde aktif rol oynamasını ifade eder. Bir stratejik plan aşağıda yer alan beş temel soruya verilen yanıtların yer aldığı bir rehber niteliği taşır:

 • Şu anda neredeyiz?
 • Nerede olmayı istiyoruz?
 • Gelişmemizi nasıl ölçebiliriz?
 • Olmak istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?
 • Gelişmemize yönelik yol haritamızı nasıl saptayabiliriz ve denetleyebiliriz?

Bu sorulara verilecek yanıtlar ve stratejik planın diğer unsurları stratejik planlama belgesinin içeriğini oluştururlar .

STRATEJİK PLANLAMAYA BAŞLANGIÇ

NEDEN STRATEJİK PLANLAMA YAPILIR ?

Her şeyden önce stratejik planlama ilerlemenin en kolay yolu olarak görülmemelidir; ancak zamanla ilerlemeyi kolaylaştıran bir role sahiptir. Çünkü ortak bir anlayışı yansıtır.Vizyonu içeren hatta gerçekçi olmakla beraber arzulanır ve başarılabilir bir geleceği ortaya koyar.

 • Artan ölçüde karmaşık ve dinamik hale gelen dünyamızda değişim için bir yol haritası özelliğine sahiptir.
 • Sonuçların elde edilmesine yönelik bir stratejinin oluşturulması ve uygulanmasına yönelik temel oluşturur.

Tüm yönetimsel iyileştirme çabaları gibi stratejik planlama uzun vadede kendisini amorti eden bir yatırımdır. Bununla birlikte sihirli bir değnek değildir. Sonuç alabilmek için tüm yönetim ve kurum personeli planda yer alan yükümlülüklerle uyumlu olmalı ve hedeflere ulaşabilmek için plana önem vermelidirler.

SÜRECİN UNSURLARI

Değişim için bir plan hazırlamadan önce kurum cari koşullarda nerede olduğunu ve değişim için ne tür fırsatların olduğunu saptamalıdır.

1 – Şu anda neredeyiz ?

Kurum içi değerlendirme: Kurumun pozisyonu, performansı, potansiyeli ve sorunları

Kurum dışı değerlendirme: Kurumun içinde bulunduğu çevrenin anahtar parametreleri ve güçlerin tanımlanması

Paydaş tanımı: Kurum hizmetlerinden doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenenlerin saptanması

KALİTE YÖNETİMİ

Stratejik planlama kalite yönetiminin söz konusu olduğu bir ortamda maksimum performans verir. İdeal koşullarda stratejik planlama kalite anlayışlarıyla bütünsel hale getirilir; bununla birlikte stratejik planlama kalite anlayışları ve çabalarını ortaya koymanın bir aracı olarak da başarılı bir şekilde işleyebilir.

Kalite yönetimi paydaş tatminine önem veren bir yaklaşımdır ve süreçlerin, ürünlerin hizmetlerin ve kurumsal kültürün geliştirilmesinde tüm kurum mensuplarının katılımı üzerine temellenmiştir. Burada asıl olan ise tek vuruşluk bir anlayıştan çok sürekli iyileştirmedir.

Kalite yönetimi ve stratejik planlamanın başarılı bir şekilde yürütülmesi  vizyon, planlama ve üst yönetimin aktif katılımına ihtiyaç duyar. Ayrıca sürekli eğitim ve pratik yapma, zaman, para ve personel desteğini gerektirir. Kalite yönetimi, çalışma kalitesi ve kültürünün artırılması, paydaş tatmini, çalışanların güdülenmesi, verimlilik, çalışanların yetkilendirilmesi, bürokrasinin ve tekrarın azaltılması,  iş süreçlerinin düzenli bir biçimde yürümesinin sağlaması nedeniyle popüler bir görünüm kazanmıştır.

Nerede olmayı istiyoruz ?

Misyon: Kurumun geniş kapsamlı amacının kısa bir biçimde ifadesi

Vizyon: Gelecekte arzulanan pozisyonun kavramsal bir biçimde ifadesi

İlkeler: Kurumun misyonunu taşıyacak temel değerlerin belirlenmesi

Amaçlar: Üç ya da daha fazla yıl sonunda ulaşılması arzulanan düzeyi ifade eder.

Hedefler: Amaçlara ulaşabilmek için somut olarak belirlenmiş ve ölçülebilir hedefler

BÜTÇELEME

Bütçeleme, stratejik planın yürütülmesine yönelik kaynakların sağlanması ve finansman biçimlerini belirler. Mali portreyi ihmal eden bir planlama faaliyeti gerçekleştirilemez.

ENFORMASYON TEKNOLOJİSİ VE KAYNAK YÖNETİMİ

Kaynak planlaması stratejik planlamanın bir unsurudur ve diğer unsurlar gibi planlama sürecinde enformasyon ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Enformasyon teknolojisinin planlaması, prosedürler, standartlar ve stratejik planla  uyumlu olmanın yanı sıra destekleyebileceği spesifik programlara da başvurmalıdır.

Gelişmemizi nasıl ölçebiliriz ?

Başarı ölçütleri: Sürekli iyileştirmeye ve hesap verebilirliliğe yönelik olarak performans ölçütlerinin saptanması

PERFORMANS GÖZLEMLEME VE RAPORLAMA

Stratejik hedeflere ulaşmada stratejik plan çevriminin performans gözlemleme ve raporlama unsurları kurum tarafından geliştirilecek gözlemleme ve raporlama teknikleriyle en azından yıllık olarak ortaya konulmalıdır. Performansa yönelik bilgiler politika yapıcıların bilgilenmesinin ve kamuya yönelik raporlama faaliyetlerinin bir temelini oluşturur. Sonuçlar iyi ya da kötü olsun programların değerlemesi ve olası aksiyonların yapılması ve saptanması açısından kullanılacaktır.

Olmak istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz ?

Aksiyon planları: Stratejik planın yürütülmesi ve kaynak dağılımına rehberlik edebilmesi için strateji ve adımların belirlendiği aksiyon planları yapılmalıdır

Gelişmemize yönelik yol haritamızı nasıl belirleyebiliriz ?

Kurumun ilerlemesinin gözlenmesi, amaç ve hedeflere ulaşmanın denetlenmesi ve periyodik olarak “şimdi neredeyiz” sorusuna verilen yanıtın değerlendirilerek stratejik planlama çevriminin baştan ele alınması

Belirtilmesi gereken önemli bir nokta, yukarıda anılan süreçlerin stratejik planın adım adım izlenecek aşamaları olmasına karşın stratejik planın doğrusal bir işleyiş süreci içermediğidir. Bazen herhangi bir adımdan elde edilebilecek sonuçlar plancıları bir önceki aşamaya geri döndürebilir; çünkü varsayımlar ya da koşullar değişmiştir.